Sakramenty
Chrzest Święty


CO TO JEST CHRZEST?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w
tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez
obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Pan Jezus ustanowił
sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu.


SKUTKI CHRZTU ŚW.
odpuszczenie grzechu pierworodnego;
odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak   
i doczesnej;
wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei  
i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię
przynależności do Boga i Kościoła.


NADANIE IMIENIA
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym
Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego
nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.


WARUNKI UDZIELANIA CHRZTU ŚW.
Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego
jest żywa wiara osoby proszącej o chrzest lub rodziców w
przypadku małego dziecka.
W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej
jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej
nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy
będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.
Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka
proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli
specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku
szkolnym.


OBOWIĄZKI WYPŁYWAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU
CHRZTU ŚWIĘTEGO
Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do
poznawania prawd wiary katolickiej
Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze
osiągnie zbawienie.
Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd
płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko
uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św.,
nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)
Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych
sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia
sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.


RODZICE CHRZESTNI
Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących  
i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom
dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania,
dlatego powinni mieć ukończone 16 lat, być głęboko wierzącymi
katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i Eucharystii.
Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach
kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w
cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego oraz
rodzice dziecka.
Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej
parafii, że mogą pełnić taką funkcję.


FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM ŚW.
Chrzest należy zgłosić u proboszcza. Należy przy tym okazać akt
urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego /Birth certificate/,
podać dane personalne rodziców chrzestnych.
Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą
zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami
chrzestnymi.
Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do
sakramentu pokuty i pojednania oraz do uczestniczenia w
katechezie przedchrzcielnej.
Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz
świecę chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie
Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców,
chrzestnych i rodziców.


Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzesnych,
odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu dziecka,
o godz. 19:30  w POK - Rochdale
Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej
ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk
szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie
charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są
zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia   
i obrony wiary słowem i czynem.
Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to
znaczy:
głębiej zakorzenia w Bożym synostwie (zob. Rz 8,15);
ściślej jednoczy z Chrystusem;
pomnaża dary Ducha Świętego;
udoskonala więź z Kościołem;
udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia         
i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania
imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się
Krzyża;
bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy
chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.
Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.
Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek
ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być
odpowiednio przygotowany, wykazywać się dojrzałą wiarą, a przed
przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu
pokuty.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA:
budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie
wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi     
z Kościołem.
dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne
wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste
zaangażowanie apostolskie.
odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie   
z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła,
jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.


FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM
BIERZMOWANIA:
Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej
parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy
przynajmniej 14. rok życia.
Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już
przyjął sakrament bierzmowania. Jego zadaniem jest troska o to,
by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego
sakramentu.


Małżeństwo

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków należących do parafii
będących w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,
którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński i
mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.
Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy
załatwiają wszelkie formalności w Polsce.
Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich
muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który
wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.
Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy      
i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną
zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni
skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy
przed planowaną datą ślubu.
Przed ustaleniem daty ślubu prosimy o pilny kontakt z biurem
małżeńskim PMK w poniższych przypadkach:
- osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński
rozwiązany prawomocnym wyrokiem rozwodowym; dotyczy to
także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny
związek cywilny
- niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został
on cywilnie rozwiązany, albowiem potrzebne będzie orzeczenie
stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez
katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18
miesięcy.
- katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej
sakramentu małżeństwa
- katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny
zakończony rozwodem
Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać
dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez
Wikariusza Delegata dla Polaków.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać
następujące dokumenty:
- dokument tożsamości - paszport lub dowód osobisty
- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą
diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest
kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu
- świadectwo chrztu katolików musi być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu.
Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba
sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód
do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi
paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest
dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie
ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba
postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był
przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez
kompetentną osobę, zawierać datę wystawienia i wyraźną
adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.
- dla ochrzczonych niekatolików - dokument potwierdzający
przyjęcie sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data
wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.
- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie
jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.
Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Polsce lub w Anglii,
zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez
diecezje angielskie (konieczne w wypadkach, gdy jedna ze stron
nie zna języka polskiego). O terminy kursu należy pytać księdza
proboszcza parafii do której się należy. Dane o kursach
przedmałżeńskich w języku polskim można znaleźć na stronie
internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a w przypadku
kursów w języku angielskim prosimy o kontakt z biurem małżeńskim
PMK.
- Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania
w parafii lub tutaj).
SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner
for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli narzeczony/a jest
kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa.
W innych przypadkach wpisuje się informacje o wcześniej
zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o
trwającym związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii
dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych informacji
traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać
się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi
nie powinien przekroczyć £6.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF
musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę
prawnika.
- w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest
wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu
zgonu.
- zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w
przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz
chcą go uważnić sakramentalnie.

UWAGA:
Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez
obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli
związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą
rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cwilnego  
w polskim USC przed ślubem kościelnym.
Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie
małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni
praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii
podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy
zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają, aby
pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6
miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym
kraju.
W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w
Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół
Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać
dopiero po zawartym związku cywilnym, dołączając kopię
zupełnego odpisu zawarcia tego związku do dokumentacji
przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej.
Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co
najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.
Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia
związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych
jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych
do tego przez biura turystyczne. Poza przypadkami gdy
jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami
uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele      
w Rzymie, miejscowe kurie niezawsze dają pozwolenie na
ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy.
Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być
przygotowana w języku angielskim i zawierać list
narzeczonych skierowany do biskupa diecezji ślubu i
wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni
przygotowana dokumentacja wysyłana jest wyłącznie do kurii
miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje
się organizacją wesela.
Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej
małżeństwa w danym kraju.


SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM

Podczas spotkania z duszpasterzem zostanie spisany:
* Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych
Dodatkowo:
* Prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane - gdy jedna ze
stron jest ochrzczonym niekatolikem
* Prośba o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód
zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie
spotkania duszpasterz) - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub
jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.
*Oświadczenie napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką 
w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż nie będzie
przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary,            
a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone 
w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.
* Obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy          
w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to
marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju.
Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce.
W Wielkiej Brytanii Certificate wydawany jest przez lokalny
Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli
Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii
conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument
ten jest ważny 6 miesięcy.
Dla usprawnienia procesowania dokumentacji istnieje możliwość
przesłania całej dokumentacji do biura małżeńskiego PMK bez kopii
Certificate; należy jednak zaznaczyć, że będzie dosłana emailem
do biura małżeńskiego PMK zaraz po jej otrzymaniu. Dokumentacja
będziee wysłana do kurii po otrzymaniu kopii Certificate.
Informujemy, że władze niektórych krajów (np. Słowacji) nie
wydajążadnego dokumentu upoważniającego ich obywateli do
zawarcia związku małżeńskiego. W takich przypadkach narzeczeni
mogą ustalić stan wolny w polskim sądzie rodzinnym. To jest długi
proces, który wymaga kilkukrotnej obecności danej osoby w
Polsce. Innym rozwiązaniem jest zawarcie związku cywilnego       
w kraju obcokrajowca lub w Anglii i zarejestrowanie go w Polsce. 
W takich przypadkach do dokumentacji musi być dołączona kopia
zupełnego odpisu aktu zawarcia tego związku.
W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce
odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim
USC ponoszą narzeczeni.
W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej
parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:
- Certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny
Register Office.
- zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office - gdy jedna ze
stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem
brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu    
w tym kraju.

Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura
małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie
dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne
dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja
przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK
opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu.
Dokumenty docierają z reguły po 5 - 7 dniach do kurii, która
przekazuje je do parafii ślubu.
Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka
ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację
o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy
listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace.
Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został
dostarczony do kurii.
Aby sprawdzić czy dokumentacja dotarła do parafii ślubu prosimy,
aby narzeczeni skontaktowali się z parafią ślubu nie wcześniej niż
trzy tygodnie przed ślubem. Jeśli okaże się, że dokumentacja
jeszcze nie dotarła, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z
własną kurią. W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o
kontakt z biurem małżeńskim PMK, telefon 020 7226 3439.
W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu
małzeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z biurem małżeńskim
PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od
poniedziałku do piątku lub emailowy: marriage@pcmew.org.     
W koresponencji emailowej prosimy o podanie numeru telefonu     
i daty planowanego ślubu.